Designerski Fototapety  |  Bezpłatna wysyłka

Regulamin

Sklep internetowy extradecor.eu

1 Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej extradecor.eu, zwanej dalej „Sklepem” jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Plac Bankowy 2 / 1309, Warszawa, 00-095, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307, zwany dalej „Sprzedawcą”.

„Klientem / nabywcą” sklepu mogą być dorosłe osoby fizyczne i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którzy poprawnie wypełnili formularz zamówienia.

Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje lub zamierza dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalność gospodarcza lub zawodowa jest „konsumentem” w rozumieniu art. Sztuka. 22 1 Kodeksu cywilnego. Wszystkie daty są obliczane zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego. Okres oznaczony w dniach upływa ostatniego dnia, a jeśli początek okresu oznaczonego w dniach jest zdarzeniem, nie jest uwzględniany przy obliczaniu daty dnia, w którym zdarzenie miało miejsce. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i kończenia sprzedaży umowy za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług elektronicznych oferowanych przez Sklep. Każdy Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowienia niniejszego regulaminu przy podejmowaniu kroków w celu złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej extradecor.eu.

Każdy klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

- podaj pełne i zgodne z prawdą dane w formularzu zamówienia;

- korzystaj ze Sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

- korzystanie ze Sklepu w sposób, który nie jest szkodliwy dla innych Kupujących i dla Sklepu;

- korzystanie z treści zawartych w Sklepie na własny użytek;

- niedostarczenie i niedostarczenie treści zabronione przez prawo;

- korzystaj ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego regulaminu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez klientów w ramach realizacji zamówienia oraz za szkody spowodowane przez podanie fałszywych danych przez klienta w formularzu zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z tego faktu. Reklamy prezentowane w Sklepie, cenniki, reklamy i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Są zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawieniem oferty zakupu. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie uważnie przeczytaj poniższe Warunki. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że ​​przeczytał jego treść, zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz zaakceptowanie jego warunków i kosztów dostawy. Brak akceptacji niniejszego regulaminu podczas procedury składania zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wcześniej ustalone warunki dostawy, płatności, gwarancja i odpowiedzialność Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem, co obejmuje usługi oferowane przez Sklep.

2 Składanie i realizacja zamówień

Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej extradecor.eu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie uznaje się za ważne tylko wtedy, gdy klient poprawnie wypełnił formularz zamówienia.

Rozpoczęcie umowy zakłada się następnego dnia po złożeniu zamówienia, z wyjątkiem świąt (sobota, niedziela) i świąt.

Umowy sprzedaży zawierane są w języku angielskim.

Umowa między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przyłączeniu się Sprzedawcy do zamówienia, co następuje po zapłaceniu pełnej kwoty zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Potwierdzenie zamówienia stanowi informację o otrzymaniu oferty dla Sprzedawcy i nie może być uważane za zakończenie z kontraktu. Klient może kontrolować zmianę statusu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi swojego zamówienia, w tym ostatecznej ceny. Sklep przyjęcie zamówienia od klienta uwzględnia tylko aktualne ceny i warunki. Wystawienie faktury wiąże sklep cena zamówienia obowiązująca w chwili jego złożenia.

Średni czas realizacji zamówienia złożonego w Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może zostać przedłużony, co nastąpi natychmiast powiadomiony o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie osiągnąć wydajności, na przykład z przyczyn zależnych od technologii produkcji dla indywidualne zamówienie, jednak niezwłocznie, w ciągu trzydziestu dni od zawarcia umowy, powiadamia Klienta i zwraca całość suma pieniędzy otrzymanych od niego.

3 Ceny, warunki płatności i dostawy

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, koszty usługi i wynagrodzenie za korzystanie z prawa autorskie używane podczas umowy. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki jest podany osobno.

Przy realizacji niestandardowych zamówień koszty wysyłki są ustalane na piśmie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu pod numerem podany na stronie internetowej.

Po zrealizowaniu każdego zamówienia sprzedawca wystawia klientowi fakturę lub paragon. Płatności za towary można dokonywać wyłącznie w forma elektronicznej przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 64 1160 2202 0000 0003 5442 4363 w Banku MILLENIUM C.A. lub za pomocą płatności elektronicznych PayPall.

Inne, niewymienione w ust. 3, metody płatności nie są akceptowane, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy przyjęcia niektórych form płatności w indywidualnych przypadkach.

Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Termin dostawy ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych zamówień. W przypadku kilku zamówień złożonych przez to samo Klient, dostawa zostanie zrealizowana w terminie ustalonym dla zamówienia o najdłuższym czasie realizacji. Na życzenie klienta poszczególne zamówienia będą dostarczane osobno. Dostawa odbywa się zgodnie z ceny określone w zamówieniu. Powyższe nie dotyczy kosztów dostawy ustalanych indywidualnie. Warunki dostawy międzynarodowej będą każdorazowo uzgadniane ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

4 Odstąpienie od umowy

extradecor.eu to niestandardowa usługa produkcyjna.

Składając zamówienie, klient określa swoje parametry - wybiera artykuł, materiał, rozmiar wydruku i, opcjonalnie opcje wykończenia i wykonanie każdego zamówienia są realizowane w całości zgodnie z zamówieniem klienta.

Produkt zamówiony przez klienta konfigurowany jest na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827 ze zm.), Prawo do odstąpienia od umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie jest dostępna dla klienta.

Jeżeli dostarczone zamówienie nie jest zgodne z postanowieniami zawartej umowy, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni, aby Sprzedawca mógł zrealizować zamówienie.

Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób, który zapobiega niszczeniu przedmiotów w środku. Jeśli towary dostarczone do Klienta mają widoczne uszkodzenia lub brakujące znaki firmowe i istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt został uszkodzony, fakt ten należy zgłosić spedytorowi / przewoźnikowi podczas dostawy oraz raport uszkodzeń w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach musisz odmówić przyjęcia takiej przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługę świadczoną przez Przechowywać zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niezależnych od niego okoliczności, które on nie mógł przewidzieć, a także w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu lub uzgodnionych warunków zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazanej powyżej może nastąpić w dowolnym momencie i nie wymaga Sprzedawca wypłaca odszkodowanie klientowi.

5 Proces reklamacyjny

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie odchylenia dostarczonego towaru od oferowanej. W przypadku wydruków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć niewielkie odchylenia kolorów w porównaniu z motywami referencyjnymi, a także odstępstw wynikających z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie da się całkowicie uniknąć pod względem technicznym i produkcyjnym.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dostawy produktu konsumentowi, który jest konsumentem. Sprzedawca odpowiada przed konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyklucza odpowiedzialność wobec klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 1 z Kodeks cywilny - jest całkowicie wykluczony.

Klient zobowiązuje się zgłosić na piśmie w ciągu 14 dni roboczych od dostawy towaru na piśmie, pocztą elektroniczną, faks lub poczta - zarejestrowana reklamacja dotycząca nieprawidłowych dostaw i widocznych wad towaru. Jeśli klient składa zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po otrzymaniu.

W przypadku ujawnienia wad Klient powinien niezwłocznie wskazać je i dostarczyć Sprzedawcy na piśmie. Jeżeli klient nie wskazał żadnych widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i wad zgodnie z zamówieniem, chyba że wada nie była widoczna podczas sprawdzania towaru. Jeśli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy to zgłosić natychmiast po wykryciu, nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia, w przeciwnym razie produkt jest uznane za zgodne z zamówieniem i zaakceptowane przez klienta bez zastrzeżeń.

Zamówiony towar przeznaczony jest do montażu, dlatego przed jego realizacją należy dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, liczba rolek, pasujące rolki, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności / wady należy zgłaszać przed montażem. W przypadku uruchomienia lub zakończenia montażu (co oznacza, że ​​produktu nie można odesłać do nas w nienaruszonym stanie), reklamacja nie jest należna, chyba że wada może zostać wykryta tylko podczas montażu.

Klient zgłaszający wadę jest zobowiązany do wysłania wadliwego produktu do Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenie wniosku o przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

Sprzedawca jest zobowiązany do jak najszybszego zakończenia procedury reklamacyjnej, nie dłużej niż 14 dni roboczych. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o jej wynikach.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wady lub złożył obniżkę ceny oświadczenie określające kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a Sprzedawca nie odpowiedział na żądanie w terminie określonym w pkt 10 powyżej uznaje się, że wniosek jest uzasadniony.

Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych lub pozaumownych działań Nabywcy podczas montażu lub użytkowania towary nie są podstawą do dochodzenia roszczeń przeciwko Sprzedawcy. Określono nieprawidłowe lub niezgodne z umową w informacjach dostarczonych przez producenta towarów.

6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Plac Bankowy 2 / 1309, Warszawa, 00-095, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307 (zwany dalej „Administratorem”).

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz zasady ich gromadzenia, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a także prawa klientów związane z jego danymi osobowymi.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody i w związku z uzasadnione interesy sprzedawcy.

Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, a zgoda na przetwarzanie danych w celu określony cel może zostać wycofany w dowolnym momencie.

Na potrzeby zamówienia Kupującego gromadzone są następujące dane osobowe:

a) miejsce dostawy - niezbędne do zaadresowania paczki;

b) adres pocztowy - niezbędny do wystawienia dowodu zakupu;

c) e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją umowy;

d) numer telefonu - niezbędny do wyboru niektórych rodzajów dostawy

Możesz skontaktować się z administratorem:

a) pocztą na adres: ul. Plac Bankowy 2 / 1309, Warszawa, 00-095, Polska

b) pocztą elektroniczną na następujący adres: extradecor.eu@gmail.com

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.

7 Prawa autorskie

Wszystkie towary zamawiane i sprzedawane w Sklepie są chronione prawem autorskim.

Klient ani osoby trzecie nie są upoważnione do dystrybucji lub reprodukcji towarów, a także do reprodukcji, produkcji lub dalszej odsprzedaży.

Jakiekolwiek wykorzystanie pracy i czerpanie z niej dochodów jest możliwe po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, udzielonej na czas określony i na okres konkretny cel. Posiadanie utworu lub przeniesienie własności nie jest związane - o ile nie zaznaczono inaczej - z dodatkowymi prawami użytkowania lub czerpiąc dochód w świetle ustawy o prawie autorskim, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

W przypadku, gdy Nabywca przedłoży własne materiały do ​​wdrożenia produktu (np. projekty graficzne, zdjęcia itp.), przekazanie materiały te są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że ​​posiada on pełne prawa autorskie do danego materiału.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania praw autorskich do materiałów dostarczonych do go przed przystąpieniem do umowy. Jeśli Kupujący odmówi (nie złoży) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedawca uzna to za niewiarygodne i zezwoli przy założeniu, że podczas realizacji zamówienia może dojść do naruszenia praw autorskich - Sprzedający ma możliwość odmowy przetworzyć zamówienie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym ustępem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie można tego interpretować w ten sposób, ponieważ w w przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części przepisów z obowiązującym prawem, Sprzedawca oświadcza, że ​​jest absolutnie zgodny i stosuje się do tego w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sprzedawcy. Podczas realizacji zamówienia i przez cały czas okres opieki posprzedażowej Nabywcy obowiązują przepisy zaakceptowane przez niego podczas składania zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący uważa to za mniej korzystne niż bieżące i informuje Sprzedającego o aktualnym wyborze jako wiążącym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego obsługą techniczną, pracami konserwacyjnymi lub pracami poprawa jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerwy te odbywały się w trakcie godziny nocne i trwają tak krótko, jak to możliwe.

Kwestie sporne, na życzenie klienta, są rozwiązywane w drodze mediacji przed wojewódzkimi inspektoratami handlu Kontrola lub rozprawa przed sądem arbitrażowym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważne i zgodne z prawem metody postępowania przedsądowego lub pozasądowego rozstrzygania sporów, np. za pośrednictwem platformy internetowej UE ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub wybierając dowolny uprawniony podmiot spośród podmiotów znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca deklaruje zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami jest sąd miejscowy i sąd ds. nieruchomości.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i inne istotne.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej naszej witryny extradecor.eu nie naruszają one jednak praw nabytych klientów na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni e-mailem o zmianach w regulaminie i ich zakresie (na adres e-mail podany podczas rejestracja lub zamówienie). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany zostaną wprowadzone w celu dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych, Klient może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019.